02.09.2021

До уваги прокурорів, які подали заяви про участь в доборі на вакантні посади в Полтавській обласній прокуратурі

До уваги прокурорів, які подали заяви про участь в доборі на вакантні посади в Полтавській обласній прокуратурі
 
   
     Кадровою комісією з добору на вакантні посади прокурорів Полтавської обласної прокуратури у порядку переведення до органу прокуратури вищого рівня (далі Комісія) 02.09.2021 прийнято рішення про допуск кандидатів до участі в доборі.
 
     Рішенням кадрової комісії з добору на вакантні посади прокурорів Полтавської обласної прокуратури у порядку переведення до органу прокуратури вищого рівня 02.09.2021 затверджено Графік виконання практичного завдання.
 
 
 
Звертаємо увагу!
 
     Для виконання практичного завдання кандидату надається чистий аркуш (аркуші) паперу з відміткою підрозділу, який забезпечує діяльність Комісії. Перед початком виконання практичного завдання член Комісії надає кандидатам письмово викладені однакові умови практичного завдання.
     Фото та відеофіксація або винесення кандидатами умов практичного завдання за межі приміщення, у якому відбувається виконання практичного завдання, забороняється.
     Якщо практичне завдання передбачає застосування норм законодавства, то кандидатам дозволяється користуватися паперовими текстами норм відповідних законодавчих актів (КПК України, КК України та Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод). Комісія не зобов’язана надавати тексти законодавчих актів.
     На виконання практичного завдання кандидату надається 45 хвилин. Виконання практичного завдання після завершення наданого часу припиняється. Після виконання завдання кандидат здає присутнім членам Комісії написане ним та скріплене власним підписом вирішене завдання.
     Перевірка виконаних практичних завдань здійснюється на засіданні Комісії шляхом обговорення практичних навичок кандидатів та їх уміння у правозастосуванні.
     Практичні навички кандидатів та їх уміння у правозастосуванні оцінюються шляхом перевірки таких критеріїв:
– вміння визначати, оцінювати та описувати обставини, які мають значення для правильного вирішення практичного завдання;
– вміння визначати та застосовувати норми права, що регулюють відносини, які є предметом практичного завдання;
– вміння аналізувати і робити висновки щодо відповідності (невідповідності) законодавству дій або рішень прокурора, суду тощо в запропонованому практичному завданні та наводити мотиви цих висновків;
– правильності вирішення запропонованого практичного завдання та надання відповідей на пов’язані з нею питання, які зазначені у практичному завданні.
     Прохідний бал (мінімально допустима кількість набраних балів, які можуть бути набрані) для успішного виконання практичного завдання становить 50 балів.
     Кандидат, який без поважних причин не з’явився для проходження будь-якого етапу добору, припиняє подальшу  участь у ньому.
     За заявою кандидата та доданих до неї підтверджуючих документів Комісія встановлює поважність причин неявки та приймає рішення про припинення участі кандидата в доборі або про допущення його до подальшої участі в доборі з одночасним визначенням терміну виконання практичного завдання та/або проходження співбесіди.
     У разі запізнення чи неможливості прибуття для проходження етапів добору кандидат повинен заздалегідь попередити наявними засобами зв’язку відділ кадрової роботи та державної служби обласної прокуратури за телефоном                    56-21-77.
     Нагадуємо, що проведення добору на зайняття вакантної посади прокурора, перед кожним етапом добору кандидат зобов’язаний пред’явити кадровій комісії службове посвідчення.
     До наступного етапу добору допускаються кандидати, які набрали 50 або більше балів.
    За підсумками обговорення результатів виконання практичного завдання членами Комісії виставляються бали з розрахунку від 0 до 25 за кожен критерій.
    Сума виставлених балів за кожним критерієм сумується. Загальний бал кандидата визначається шляхом виведення середнього арифметичного цілого значення на підставі балів членів Комісії.
     Список кандидатів з набраними ними загальними балами за результатами першого етапу добору будуть оприлюднені на офіційному вебсайті обласної прокуратури.
     У разі наявності обставин, які не досліджувалися Комісією під час проходження кандидатом будь-якого етапу добору та могли вплинути на кількість набраних ним загальних балів, такі бали за підсумками кожного з етапів добору можуть бути предметом оскарження.
     Скарга подається особисто кандидатом до Комісії або на її електронну пошту не пізніше 5 робочих днів від дня оприлюднення загальних балів за підсумком кожного з етапів.
     У разі надсилання на електронну пошту Комісії  dobir@pol.gp.gov.ua. Документи оформлюються за правилами, визначеними у пунктах 2, 3 розділу IV Порядку переведення прокурора до органу прокуратури вищого рівня, затвердженого наказом Генерального прокурора від 16.09.2020 року № 454.
     Скарги розглядаються на засіданні Комісії впродовж 5 робочих днів після закінчення строку на їх подання з прийняттям рішень про задоволення або відмову в задоволенні.

кількість переглядів: 2495